Referenser

Relativ referens  |  Absolut referens  |  Namngiven referens  | 
|  Referenser mellan olika arbetsblad  |  Referenser mellan olika arbetsböcker  |

 

Med referens förstår vi en hänvisning från en cell till en annan cell eller till ett namngivet cellområde.

I sin enklaste utformning ser en referens ut så här: =B2 men kan lika gärna se ut så här: =((A2-C3)/F4)*C7 eller liknande.

Vi använder cellens Kolumnbokstav och radnummer för att komma åt cellens innehåll. Att skriva in en referens är inte svårt, det knepiga kommer när man skall flytta en cell eller kopiera en cell eller utöka en cell. Vid dessa operationer beter sig referenserna lite olika.


 

Relativ referens

 

Här ser vi en vanlig enkel relativ referens. Den pekar uppenbarligen mot cellerna A1 och B1.

Detta är emellertid en sanning med modifikation. Så länge som vi inte utökar eller kopierar D2 stämmer det men....

....om vi utökar formeln genom att markera nedre, högra hörnet i cell D2 och sedan dra nedåt enligt bilden ser vi att.....

(De blå pilarna är inlagda bara för att visa referenserna. Man kommer åt dem genom att välja Verktyg/Formelgranskning/Spåra överordnade på menyraden.)

....de kopierade formlerna inte alls pekar mot A1 och B1 längre utan mot motsvarande celler i raderna 2, 3 och 4 istället.

Det förhåller sig så att när vi ursprungligen skrev in referensen =A1+B1 i cell D2 angav vi egentligen att vi pekar på två celler belägna på raden ovanför och 2 respektive 3 steg till vänster om målcellen D2. Vi angav alltså två cellers relativa läge i förhållande till målcellen och det är det vi kan se på bilden här bredvid.

Vi har alltså använt oss av en Relativ Referens!

 

 

 


Absolut referens

Många gånger vill man kunna utöka en formel precis som vi gjorde i exemplet med relativa referenser utan att en del referenser förändras. Man talar då om Absoluta referenser, dvs. de pekar mot ett "fast mål".

En cells adress består ju av två saker, nämligen en kolumnbokstav och ett radnummer, och vi kan välja att "låsa" båda eller bara en av dem.

Man åstadkommer en absolut referens genom att skriva ett dollartecken framför kolumnbokstaven och/eller framför radnumret.

  • =$A$1 anger att både kolumn och rad är låst
  • =$A1 anger att bara kolumnen är låst
  • =A$1 anger att bara raden är låst
 
Utgå från exemplet med relativ referens men skriv istället =$A$1+B1 i D2 samt utöka formeln på samma sätt som tidigare.

Resultatet kommer att bli enligt vidstående bild.

Vi har alltså satt referensen till dels den "låsta cellen" A1 samt en relativ referens till B2, B3, B4 och B5.

 

Om det känns svårt med alla paragraftecknen finns det en liten genväg. I formelfältet: Sätt markören i den referens som skall ändras och tryck  på tangenten F4. Allteftersom man trycker sätts ett paragraftecken in på olika platser, först både för rad och kolumn, sedan för bara raden, sedan bara kolumnen och sedan ingenstans.

   
   
 
Till Excel-menyn

Backa ett steg