Cellen

|  aaa  |  bbb  |  ccc  |  ddd  |

Cellen är den mest centrala och viktigaste delen av ett kalkylblad och det är i cellerna man skriver in den text, de värden eller de formler och funktioner som ingår i kalkylen.

En Excel-fil består av en Arbetsbok (Workbook) med ett antal Arbetsblad (WorkSheets). Ett arbetslad i Excel består i grund och botten av 255 kolumner om vardera 65536 rader där varje skärningspunkt bildar en så kallad cell, det finns alltså nära 17 millioner celler där man kan skriva in tal, ord eller formler beroende på vad man vill göra.

Varje cell kan innehålla text, tal, formler/funktioner eller vara tom. Detta kan göras på flera sätt. Antingen markerar man den cell man vill skriva i och sedan flytta insättnings-punkten till formelfältet för att skriva in aktuell text där eller också markerar man cellen och skriver direkt i den. Resultatet blir detsamma.

Varje cell kan, enskild eller i grupp, formateras med hänsyn till typsnitt, färg, tal-format och mycket annat. Detta behandlas speciellt i kapitlet "Formatering av celler".

 

   

 

 

 
Varje cell befinner sig i skärningspunkten mellan en kolumn och en rad. Varje cell får namnet efter dessa kolumner och rader. Bilden visar att cell B3 är den valda, aktiva, cellen. Med andra ord ligger cellen i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3. Man kan lätt se namnet genom att antingen läsa kolumnhuvudet och radnumret men också genom att titta i namnfältet alldeles ovanför .......
   
   
   
   
 
Till Excel-menyn

Backa ett steg